محمدرضا شهبانی

6 تیر 1400

حتی اگر تنها یک‌بار کتاب به دست گرفته باشی…[محمدرضا شهبانی نوری]

وقتی نوجوان بودم پرسشی برایم به وجود آمده بود که نمی دانستم پاسخش را از کجا باید پیدا کرد.‌ علت زندگی را نمی دانستم و مهم‌تر […]