سیدعلی صالحی

5 تیر 1400

چامه ویژه سیدعلی صالحی

شانزدهمین شماره از دوماهنامه ادبی «چامه» با عکس روی جلد سیدعلی صالحی منتشر شد. به گزارش ایسنا، این شماره از «چامه» به سیدعلی صالحی، شاعر ۶۵ […]