رکسانا حمیدی

23 فروردین 1398

ایران در آثار اورهان پاموک| رکسانا حمیدی

صبر فرهاد را که به خاطر عشقش کوه‏ها را مى‏کند دوست دارم و درک مى‏کنم. آن‏جا که در رمانم  نام من سرخ از نقاش‏هاى قدیم ایران صحبت […]