بهروز قزلباش

26 دی 1397

تو از شوقات می‌ آیی| بهروز قزلباش

تو بر می‌گردی اما … مثل تو… هیهات، دیگر نیست!! دل من خسته از این ذوق و آن شوقات، دیگر نیست   حقیقت در همان ایام […]