احمدرضا احمدی

26 دی 1397

گفت­ وگو با احمدرضا احمدی

با اطمینان می‌فهمیدم چرا رنج، بوسه می‌شد گفتگوی جهات شمال و جنوب کافی نبود تا عشق را دشنام دهم شب همان قدر پهناور بود، که درخت […]