چه نام دارد دمی که دود می کند، چراغ؟ | سیروس نوذری

وقتی همه خوابند | محمود دولت آبادی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
|سبزها قرمزها؛ چراغی تازه در شعر امروز ایران| عمادالدین موسی/ ترجمه به فارسی: موسی بیدج
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

ســیروس نــوذری متولــد ۱۳۲۸ تهــران اسـت و تاکنـون هفـت مجموعه شـعر منتشـر کــرده اســت. مجموعــه شــعرهای بنفــش بنفش هـایجهـان، از مـاه تـا آه،بـرف بـر داوودی هـای سـفید و هزارسـال عاشـقی ازجملـه کتاب هـای منتشـر شـده ایـن شـاعر و پژوهشــگرست. آخریــن مجموعــه او، بــا جــان اشــیاء در ۲۱۶ صفحــه و بــا تیــراژ ۱۰۰۰ نســخه توســط نشــر نــون بــه بــازار کتاب راه یافتـه اسـت .در ایــن ایــام ســرد ســری بــه وبــلاگ ارغــوان هــای ریختــه زدم، شــعرها مثــل خــرگ هــای آتــش ریختــه بــود،خــودم را گـرم کـردم بـا گرمـه هـای فـرو ریختـه در اجــاق کلمــات.

باد صبح

سر تکان می دهد سرو

سر تکان می دهم


 

رگبار

زیر چتری سیاه

کلاغی در آغوش گرفته ام

 


 

آستان بهار

گلی شکفته انگار

با نام کوچکش


 

چه نام دارد

دمی که دود می کند

چراغ

 


نوروز

پیراهنی

برای مترسک


 

به خاک افتاد

پای سرو

برگ افرایی

 


کنار آتشم هنور

کنار مترسک

غروب زمستان


 

بالا

بلند

کی‌ نشاندم این سرو را؟

 


تن در آب می شوید گنجشکی

و اندوه

که دور می شود از جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *