از مکتب خانه تا کالج؛ دکتر اسکندر صالحی

شماره هفتم یعنی یک شمع برای یک‌سالگی «چامه»
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
اسکناس سه روبلی نو؛ فردوس اعظم
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

آنچه نهادهای آموزشی نو به جامعه تحویل می دهند چه چیزی است؟
نهادهای آموزشی قدیم در سنت خود در نهایت «انسان» به معنای «موجودِ فعال در طبیعت و اجتماع» به جامعه تحویل می دادند و این انسان از آن حیث که موجودی فعال در طبیعت بود دارای توانایی ها، مهارت ها و بینش و نگرشی بود که با نگاه تیمارانه هم با طبیعت سخن بگوید و سخن آن را بشنود و از آن محافظت کند و هم قوت خود را از آن برگیرد. این انسان با ابزارهایی طبیعی هم در حدی در طبیعت تصرفی می کرد و هم به چرخیدنِ طبیعیِ چرخِ آن یاری می رساند و در عین حال با انس همیشگی از آن می آموخت که حیات قوانینی دارد که بایدشان دریافت و بر اساس اشان زندگی کرد و در می یافت و زندگی خود را شکل می داد. از جملۀ این قوانین «نظم» بود و «قدرت» بود و «محدودیت توان» هم انسان و هم دیگر هستان. این انسان از طبیعت می آموخت که فردا روز دیگری است غیرقابل حدس؛ پس همواره دربرابر هر حادثه ای گشوده بود و هر لحظه آماده که هر چه دارد را سیل از بنیاد بر کند یا سرما ببرد یا آتش بسوزاند. این است که در لحظه می زیست و می خواند: «مگر آنها که غم خوردن نمردن!»؛ طمع چندانی نداشت؛ سبکبال بود؛ برای هر امر الم انگیزی چاره ای داشت و در نتیجه غم نمی خورد و تا می توانست زندگی می کرد.
و این انسان از آن حیث که موجودی فعال در اجتماع بود آموخته بود که زیست اجتماعی را کانون عواطف و احساسات و برنامه ریزی های خود قرار دهد. او از کودکی نه در گلخانۀ خانه یا مدرسه که در جاری جامعه، در عزا و عروسی و جنگ و صلح و درو و آبیاری و بازی-های جمعی و …، بزرگ می شد و در عمل به خردی اجتماعی مجهز می گشت که زندگی در جمع خانواده و خاندان و قوم و قبیله و روستا و شهر را برای خودش و هم نوعانش، و حتی حیوانات اهلی، نه فقط میسر که دلپذیر می ساخت. این خرد اجتماعی مجهز بود به اصول، ارزش ها و مهارت هایی که انسان را برای این نحوه از زندگی می پرورد. این است که انسان سنتی ایرانی «خرسندی» را می زیست بی دغدغه و بی تلاش آگاهانه برای رسیدن مستقیم به آن.
نهادهای آموزشی در جهان قدیم در حاشیۀ زندگی قرار داشت و در خدمت آن. انسان ها اغلب بیشتر در خود زندگی و به قدر نیاز چیزکی هم در مکتبخانه می آموختند یا نمی آموختند؛ اصل خود زندگی بود. و اما احساس نیاز به نهادهای آموزشی جدید با ضرب و زور توپ و تانک صاحبانِ مدرنیته در ایران پدید آمد و این احساس نیاز همزمان همۀ ارزش ها و امکانات مدرن غربی را باحسرت می جست. و جهان مدرن غربی خود اگر چه گمان می کرد این انسان است که در کانون کوشش های نظری و عملی اش قرار دارد، عملا این «تکنیک» بود که این نقش را بازی می کرد. این است که در آغاز در حوزۀ آموزش هم آنچه تحویل جامعه شد «تکنیسین» بود و این است که نگاه شیء انگارانۀ انسان اروپایی به طبیعت به شیءشدن خود او هم منجر گشت. و ما ایرانیان هم مثل دیگر ملت ها برای مقابله  با آتشبارهای مدرن و هولناک آنان هروله کنان تمدن آتشبارساز آنان را به ناچار چشم بسته اخذ و اقتباس کردیم. و آنان اگر هر لحظه در حال نقد و پالایش این تمدن بودند ما با رویکرد صفر و یک با آن عشق یا نفرت ورزیدیم و هرگز سهامدار یا ساکن آن نشدیم و همچنان در حاشیۀ آن قرار داریم.
باری، یکی از ویژگی های آموزش در گذشتۀ ما این بود که در متن زندگی اجتماعی و با هماهنگی کامل با آن شکل می گرفت؛ اما آموزش در دورۀ ما در هماهنگی با «تکنولوژِی» و معطوف به آن صورت می گیرد. این است که انسان قدیم ایرانی در عمل اصول و مهارت هایی می آموخت و ارزش هایی را در می یافت که به زندگی اجتماعی خرسندانه می انجامید؛ اما آنچه انسان جدید ایرانی می آموزد به زندگی اجتماعی بی توجه است چه رسد به زندگی اجتماعی خرسندانه. انسان ایرانی جدید تا زمانی که شیء است، اگر درست آموزش گرفته باشد، در اجتماع تکنیکالیزه به صورت روان می زید؛ اما به محض این که متوجه احساسات و عواطف اجتماعی، یعنی احساسات و عواطف خودش و دیگران، می شود دیگر خرسندیی در کار نمی-بیند. احتمالا ما همچنان درگیر دورۀ اول اخذ و اقتباس تکنیک مدرن غربی ایم و این در حالی است که صاحبان این تکنیک آن را بارها پالوده اند تا بلکه خرسندی از دست رفتۀ خود را بازیابند.
باری، انسان سنتی ایرانی در متن زندگی و در نهاد فرعی مکتبخانه که در خدمت آن بود انسان ساخته می شد؛ این است که به خرد اجتماعی ای مجهز می گشت که حداقل مصلحت-اندیشانه به ادب و اخلاق پای در بند داشت و این پای بندی حداکثر نداشت و همواره می شد آن را ارتقا داد و انسان سنتی از گهواره تا گور در تلاش برای کمال خود بود. کمالی معطوف به زندگی جمعی. اما تمرکز انسان مدرنیته زدۀ ایرانی، به خلاف نسخۀ اصلی آن، متمرکز بر تکنیکی است که او را به شیئی، و یا حداکثر ماشینی، تبدیل کرده است که همواره باید احساسات و عواطف طبیعی خود را سرکوب کند. این است که در حالتی دوپاره و در نهایت متلاشی به سر می برد. اگر انسان سنتی ایرانی بی طمع و بی غم فردا در لحظه می زیست انسان مدرنیته زدۀ ایرانی با اشتهای سیری ناپذیر برای رسیدن به فردایی می کوشد که هر لحظه برایش دور از دسترس تر می شود.
در ایران قدیم امر آموزش در حاشیۀ زندگی و در خدمت آن بود؛ اما در ایران امروز آموزش در کانون فعالیت های انسان و در مقابل زندگی اوست. این را چاره باید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *