آغاز فعالیت نشریه ادبی «چامه»

دو ماهنامه ادبی چامه، دریچه ای است برای دیدن و لذت بردن از شعر و داستان امروز
26 آبان 1397

اولین شماره ماهنامه ادبی با عنوان «چامه» که محتـوای آن بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار اسـت، در سال ۹۷ منتشر شد.

محمد صادق رحمانیان (صادق رحمانی) مدیر رادیو فرهنگ و صاحب امتیاز و مدیر این دوماهنامه در مقدمه‌ آورده است: دو ماهنامه ادبـی چامـه، دریچـه‌ای اسـت بـرای دیـدن و لـذت بـردن از شـعر و داسـتان امـروز. چامـه بـر آن اسـت تـا بـا ایـن هنـر دیریـن کـه بـا تـار و پـود ایرانیـان در هـم تنیـده شـده و بـا سـنت فکــری مــردم مــا همخوانــی و همخونــی دارد، بــه خلــوت رؤیایــی علاقـه‌منـدان راه یابد. بـرای آشـنایی هـر چـه بیشـتر افـق‌هـای فکـری و هنـری ایـران و جهـان شـعر و داسـتان ترجمـه را نیـز از نظـر دور نخواهیـم داشـت و در هــر شــماره از بهتریــن آثــار پیشــرو شــعر و داســتان امــروز جهـان بهـره خواهیـم بـرد. بــرای شــناخت و بازشــناخت میــراث فرهنگــی و ادبــی ایــران زمیــن، شــعر و داســتان فارســی زبانانــی کــه در قلمــرو ایــران فرهنگـی قلـم مـی زننـد نیـز پیـش چشـم خواهیـم داشـت و آثـار نویسـندگان و شـاعران فارسـی زبـان را بـا هـدف ترویـج و گسـترش زبــان فارســی منتشــر خواهیــم کــرد.

وی در ادامه آورده است: تجربـه هـای ادبـی شـاعران و نویسـندگان، گنجینـه ارزشـمندی اسـت کـه مـا از طریـق گفـت و گـو بـا اهـل نظـر تـاش خواهیـم کــرد، عصــاره اندیشــه و مهــارت ادبــی آنــان را بــه نســل امــروز منتقــل کنیــم.

رحمانیان در مقاله «چامه» به محتـوای چامـه که بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار اسـت اشاره کرده است و عنوان می‌کند، قصـد اصلــی بــر لــذت بــردن از ادبیــات است. نوشــته‌هــای چامــه، آمیــزه‌ای خواهــد بــود از آثــار خیــال‌انگیــز اهــل قلــم نسـل هـای پیشـین تـا نوآمـدگان امـروز. بـا ایـن نـگاه مـا مـی‌توانیـم بـا تکیـه بـر گذشـته پـر افتخـار ادبـی خـود چشــمی بــه ادبیــات مــدرن نیــز بگشــاییم.

به گفته‌ی وی قرار است، در ســال دو ویــژه نامــه نیــز تــدارک دیــده شود تــا از زوایــای مختلــف و متفــاوت یــک موضــوع دنبال شود. در هـر شـماره حداقـل سـه گفـت و گـوی مفصـل برای خواننـدگان تـدارک دیده می‌شود. گفـت و گـو بـا سـرآمدان قلمـرو شـعر و داسـتان ایـران و جهـان، کارگاه شــعر و ترجمــه از جمله بخش‌های این دو ماهنامه است.

رحمانیان آورده است: بــرای نخســتین بــار در یــک مجلــه ادبــی برخــی برنامـه هـای وزیـن در رادیـو را بـه دلیـل علاقه شـخصی و اســتفاده دیگــران از میــراث ادبــی ایرانیــان انتشــار خواهیــم داد. از پــی چنیــن ایــده ای برنامــه نــام آوران ایــران زمیــن رادیــو فرهنــگ و ادبیــات ایــران بــه روی کاغــذ آمــده اســت.

باد و برگ عباس کیارستمی، من ببرم پیچیده به بالی خشم و هیاهو اسکندر صالحی، بخش هایی از رمان من ببر نیستم محمدرضا صفدری، نم نم باران بر تارهای پریشان ضیاء‌الدین خالقی، شعر و داستان و فضای مجازی و عشق این حقیقت بی مرز محمدرضا تقی دخت، افسانه ایرانی آلبرت کوچویی و … از جمله محتویات این ماهنامه است.

4 دیدگاه

 1. سینا محمودی گفت:

  جای خالی چنین نشریه ای احساس می شد.

 2. غلامرضا محمدی - بوشهر گفت:

  سلام . نشریه بسیار عالی است . ان شاالله شاهد چاپ کاغذی هم باشیم . موفق باشید .

  • رحمانیان گفت:

   سلام دوست گرامی
   از طریق ایمیل
   chameh1397@gmail.com
   شعر داستان و نقد خود را ارسال بفرمایید.

  • رحمانیان گفت:

   مجله چامه دوماهنامه فرهنگی
   شعر. داستان و گفت‌وگو

   تا اکنون ۱۵ شماره منتشر شده.
   تا شماره ۱۱ به صورت اینترنتی بود.
   🪄🪄🪄
   از شماره ۱۲ به صورت کاغذی در شمارگان ۷۰۰ نسخه چاپ می‌شه.
   معمولا روی جلد به شخصیت‌های شناخته شده ادبیات و فرهنگ می‌پردازیم. به اضافه‌ی پرونده ویژه.
   🍒🍒🍒
   دوزبانه است. فارسی و عربی. ولی غلبه زبان فارسی بسی بیشتر است.
   شعر. داستان. ترجمه. نقد شعر و داستان. و پرونده ویژه در هر شماره داریم.
   💚💚💚
   عباس کیارستمی. جلال آل احمد. احمدرضا احمدی. عبدالحسین فرزاد. احمد اقتداری. منصور اوجی. هوشنگ مرادی کرمانی. آدونیس. هوشنگ ابتهاج. شفیعی کدکنی. پرویزضیاءشهابی. اورهان پاموک و دکتر جلال خالقی‌مطلق. از جمله این شخصیت‌ها بودند.
   🌈🌈🌈
   در ادامه سیدعلی صالحی، سیمین دانشور، علی‌محمد حق‌شناس، شمس لنگرودی، علی باباچاهی، مفتون امینی، نادر ابراهیمی را روی جلد کار خواهیم کرد.
   🧐🧐🧐
   پرونده‌ها ویژه شخصیت‌های مؤثر ادبی و فرهنگی هستند.
   گاه موضوع ادبی نیز محور کار قرار می‌گیرد.

   👏👏👏
   چنانچه برای پرونده ویژه شخص خاصی را در نظر دارید، دریغ مفرمایید. به شرطی که کسی این پرونده را پیگیری کند.
   💰💰💰
   با اشتراک دوماهنامه ادبی چامه در استمرار انتشار سهیم باشید.

   هر نسخه مجله چامه در سال ٩٩ با پست پیشتاز ۶٠ هزار تومان و پست سفارشی ۵٠ هزار تومان (بهای روی جلد) است.

   شرایط اشتراک:
   شش ماهه: با پست پیشتاز ١٨٠ هزار تومان / با پست سفارشی ١۵٠ هزار تومان

   یک‌ساله: با پست پیشتاز ٣۶٠ هزار تومان / با پست سفارشی ٣٠٠ هزار تومان

   لطفاً مبلغ را به شماره کارت ۶۳۹۳۴۶۱۰۲۷۷۱۶۶۳۴ به نام محمداسماعیل حق‌پرست واریز نمایید.

   📱 برای اطلاع بیشتر و ارسال اطلاعات واریزی می‌توانید در تلگرام یا واتساپ به این شماره پیام بدهید: ۰۹۰۵۲۲۶۷۳۰۶

   با تشکر
   مجله چامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.