آبان

27 آبان 1397

شماره ۲ دوماهنامه چامه منتشر شد

صاحب امتیاز و مدیر: محمد صادق رحمانیان مشاوران این شماره: موسی بیدج، اسکندر صالحی، مراد مهدی نیا، مرتضی کاردر مدیر هنری: ابوذر ابراهیم ویراستار بخش گفت […]
27 آبان 1397

شماره ۱ ماهنامه چامه منتشر شد

باد و برگ عباس کیارستمی، من ببرم پیچیده به بالی خشم و هیاهو اسکندر صالحی، بخش هایی از رمان من ببر نیستم محمدرضا صفدری، نم نم […]
26 آبان 1397

گفت و گو با دکتر محسن ابوالقاسمی، استاد دانشگاه و زبان شناس

– شما قبل از اینکه وارد رشته زبان و ادبیات باستان شوید، گویا به سیاق بسیاری دیگر از اساتیدی که در این زمینه فعالیت کرد، تحصیلاتتان […]
26 آبان 1397

من ببرم پیچیده به بالای ترس و هیاهو| اسکندر صالحی

سیاسنبو را اگر نخوانده اید این نوشته را رها کنید و خود را به ضیافت رقص رها اما پاکیزه حرف و واژه و خیال و ساختار […]