اسفند

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸

وقتی همه خوابند | محمود دولت آبادی

ابتــدا در شــب می نوشــتم. بــرای اینکــه مــن همیشــه روزهــا کار می کــردم و طبعــا شــب بایســتی می نوشــتم . دیگــر اینکــه فضیلــت شــب ایــن اســت […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸

سرخوشانه | واهه آرمن

کارگران راه را بند آورده اند و روی پل با پتک و دیلم بر آسفالت میکوبند امشب هیچ ماشین و موتور سواری از این خیابان نخواهد […]
اسفند ۹, ۱۳۹۸

به ادبیات ناب بدون دیگر شائبه‌ها فکر باید کرد

هفت‌برکه – گریشنا: دهمین شماره چامه دهم اسفندماه منتشر می‌شود. این مجله ادبی که برای علاقه‌مندان به شعر، داستان و گپ در سطوح و سلیقه‌های مختلف منتشر […]
اسفند ۹, ۱۳۹۸

نوشتن، نوعی ایثار است. | جمال میرصادقی

نوشـتن نوعـی ایثـار اسـت و همـه چیـز خـود را بایـد بـرای آن داد و همـه چیـز خـود را بایـد در راه آن فـدا کـرد. هر دمبیلـی  […]