یادداشت

12 فروردین 1399

بادبادک را بیش از کتاب درس دوست داشتم|سهراب سپهری|

در دبسـتان از شـاگردان خـوب بـودم. امـا مدرسـه را دوسـت نداشـتم. خـود را بـه دل درد مـی زدم تـا بـه  مدرسـه نـروم. بادبـادک را بیـش از کتـاب […]
12 فروردین 1399

یادایاد آن همه مهربانی | مزدک پنجه ای |

هنـوز جنـگ بـود. پـدر و مـادرم هـر دو شـاغل بودنـد. کلاس اول را در مدرسـه ی شـهید آرمیــده درس خوانــدم. مدرســه ای کــه در کوچــک آبــی رنــگ […]
5 اردیبهشت 1399

در گفت و گو با مدیر و سردبیر مجله ی ادبی چامه پرونده ادبی ادونیس گشوده شد.

شماره جدید دوماهنامه ی ادبی چامه منتشر شد. در شماره ی یازدهم ( اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹) شعرهایی از عبدالحسین فرزاد، علیباباچاهی، شمس لنگرودی، مهدی ریحانی، […]
25 دی 1399

دریچه‌ای تازه به جهان بیدل| دکتر فرزانه معینی|

بیدل دهلوی برای بیشتر دوستداران شعر فارسی، نامی آشنا و زبان و جهانی ناآشنا دارد. درباره‌ی شعر بیدل نوشته‌های بسیار منتشر شده است و بیدل‌پژوهان کوشیده‌اند […]