یادداشت

اسفند ۹, ۱۳۹۸

نوشتن، نوعی ایثار است. | جمال میرصادقی

نوشـتن نوعـی ایثـار اسـت و همـه چیـز خـود را بایـد بـرای آن داد و همـه چیـز خـود را بایـد در راه آن فـدا کـرد. هر دمبیلـی  […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸

سرخوشانه | واهه آرمن

کارگران راه را بند آورده اند و روی پل با پتک و دیلم بر آسفالت میکوبند امشب هیچ ماشین و موتور سواری از این خیابان نخواهد […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۸

وقتی همه خوابند | محمود دولت آبادی

ابتــدا در شــب می نوشــتم. بــرای اینکــه مــن همیشــه روزهــا کار می کــردم و طبعــا شــب بایســتی می نوشــتم . دیگــر اینکــه فضیلــت شــب ایــن اســت […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

چه نام دارد دمی که دود می کند، چراغ؟ | سیروس نوذری

ســیروس نــوذری متولــد ۱۳۲۸ تهــران اسـت و تاکنـون هفـت مجموعه شـعر منتشـر کــرده اســت. مجموعــه شــعرهای بنفــش بنفش هـایجهـان، از مـاه تـا آه،بـرف بـر داوودی هـای […]