پرونده

دی ۱۰, ۱۳۹۷

ویژه نامه شماره سوم

 نوشتارها  سه یادداشت در باب پیشینه شعر کوتاه دکتر علیرضا فولادی (۱) ارسطو شعر کوتاه را از جهت تاریخی مقدّم بر شعر بلند می‌داند و شعرهای […]