پرونده

10 دی 1397

ویژه نامه شماره سوم

 نوشتارها  سه یادداشت در باب پیشینه شعر کوتاه دکتر علیرضا فولادی (۱) ارسطو شعر کوتاه را از جهت تاریخی مقدّم بر شعر بلند می‌داند و شعرهای […]