شعر همزبانان

28 بهمن 1397

پیوند زبان و وطن در غزلِ فردوس اعظم| ابراهیم خدایار

ابراهیم خدایار رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس   ادبیات نوین ماوراءالنهر با آغاز فعالیت احمد دانش و […]
21 آذر 1401

SMART School Conduct With Keygen Download PC/Windows

Conduct software is a powerful application for Windows that lets teachers and schools record, analyse and track incidents of positive and negative student behaviour. You can […]
21 آذر 1401

KiTTY 0.60.66.27 Crack [32|64bit] [March-2022] 🠦

  Download           KiTTY Full Version Download PC/Windows [Latest] 2022 * Telnet connection protocol. * SSH, raw, serial and RDP (remote desktop […]