شعر جهان

28 خرداد 1398

چند شعر از لسیا اوکراینکا

لسیا اوکراینکا (۱۸۷۱-۱۹۱۳) لاریسا پتریونا کوساچ کویتکا با نام شاعرانۀ لسیا اوکراینکا در ۲۵ فوریه ۱۸۷۱ به دنیا آمد و در اول آگوست ۱۹۱۳ از دنیا […]
5 مرداد 1398

بارانکی نرم در خزانی دوردست| محمود درویش

بارانکی نرم، در خزانی دوردست و گنجشک ها کبود کبود و زمین سراسر جشن. مگو که ابری هستم، در فرودگاه چرا که من از سرزمینِ خویش که […]
21 آذر 1401

Wav Combiner Crack For PC [Latest 2022] 🖤

WAV stands for Waveform Audio File format and it is a very popular extension for storing uncompressed audio streams. Since it is one of the default […]
22 آذر 1401

Photomizer Free X64

IP Tools for Excel is a reliable add-in designed to retrieve IP information and DNS lookup for any domain or IP address. In other words, the […]