مهر

20 مهر 1398

اسکناس سه روبلی نو؛ فردوس اعظم

اولین روز مکتب (مدرسه) دوره ی جدید و سرنوشت سازی است که برای هر کسی با احساسات متفاوتی شروع میشود. برای بعضی ها شیرین و پر […]
20 مهر 1398

از مکتب خانه تا کالج؛ دکتر اسکندر صالحی

آنچه نهادهای آموزشی نو به جامعه تحویل می دهند چه چیزی است؟ نهادهای آموزشی قدیم در سنت خود در نهایت «انسان» به معنای «موجودِ فعال در طبیعت […]